full
without
#666666
https://www.minerva.bg/wp-content/themes/zap/
https://www.minerva.bg/
#FF6700
style4
По-добри всеки ден

Международни изпити

Международни изпити

 

Партньор на Британски съвет

addvantage_members_logo_new

Успеваемост на изпитите на Кеймбридж (FCE, CAE, CPE)


  • 67.33% По света (2005-2015)


  • 76.69% За България (2005-2015)


  • 91.53% При нас в МИНЕРВА (2005-2015)


 

 

Обща европейска езикова рамка

ОЕЕР е ръководство, създадено по инициатива на Съвета на Европа, с цел съставяне на критерии за сравнение и съизмеримост на езиковите компетенции на човек чрез една валидна за цяла Европа скала. С помощта на Европейската езикова рамка може лесно да се направи оценка на нивото на владеене на езика в четирите основни езикови умения: четене, писане, слушане и говорене. Всяко едно от тези четири умения се подразделя на шест ясно дефинирани нива на езикови компетенции: от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).
Всички изпити на Кеймбридж са съотнесени с тази рамка.

Слушане: Мога да разбирам познати думи и основни изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.
Четене: Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.
Говорене: Мога да общувам с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам прости въпроси и да отговарям на такива при непосредствена необходимост или позната тематика. Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.
Писане: Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.

Слушане: Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, непосредственото ми обкръжение). Мога да схващам същественото от кратки и ясни послания и съобщения.
Четене: Мога да чета кратки, елементарни текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам кратки лични писма.
Говорене: Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя кратък разговор, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога да го поддържам. Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието настоящата или предишната си професионална дейност.
Писане: Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност.

Слушане: Мога да разбирам същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н. Мога да схвана основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно.
Четене: Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.
Говорене: Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция. Мога да се справям с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития). Мога да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели с прости свързани изречения. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.
Писане: Мога да съставям несложен свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.

Слушане: Мога да разбирам сравнително дълги устни изложения и лекции и дори да следя сложна аргументация, при условие, че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на стандартен език.
Четене: Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции. Мога да разбирам съвременната литературна проза.
Говорене: Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и отстоявам становищата си. Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.
Писане: Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище. Мога да водя лична кореспонденция като в нея подчертавам значимите за мен събития и преживявания.

Слушане: Мога да разбирам сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само са подразбират. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия.
Четене: Мога да разбирам дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавям стилистични нюанси. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с моята професионална област.
Говорене: Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Мога да използвам езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Мога точно да изразявам мислите и мнението си, както и умело да общувам със събеседниците си. Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси като включвам свързани с тях теми, да развивам определени аспекти и завършвам изказването по подобаващ начин.
Писане: Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по различни теми, като наблягам на същественото. Мога да избера подходящ за адресата стил.

Слушане: Мога да разбирам с лекота всякаква реч, както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие, че имам известно време да свикна с особеностите на акцента.
Четене: Мога да чета с лекота всякакви текстове, дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание, като например учебници, научни статии и литературни творби.
Говорене: Мога да участвам с лекота във всякакъв разговор или дискусия. Владея свободно разговорни и идиоматични изрази. Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затрудня, мога да намеря друга формулировка и да се измъкна с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано. Мога да направя ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.
Писане: Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.

 

 

Cambridge English Scale

Cambridge English Scale е скала за изпитни оценки, използвана от януари 2015 година. Това е един нов начин за обявяване на резултатите от изпитите по английски език на Кеймбридж. Скалата е проектирана, така че да допълва Общата европейска езикова рамка, като дава по-подробна информация за представянето на кандидатите на изпитите. Кандидатите получават цялостна оценка от изпита, както и оценка за всяко едно умение (четене, писане, слушане и говорене) плюс оценка за употреба на езика за някои изпити. Резултатите от различните изпити се съпоставят на една и съща скала, което позволява ясна сравнимост на резултатите и дава възможност за проследяване развитието на кандидатите от един изпит към следващия.Cambridge English Scale

Изпитите на Кеймбридж, които са съотнесени с тази скала, са: Cambridge English: Key, Cambridge English: Preliminary, Cambridge English: First, Cambridge English: Advanced, Cambridge English: Proficiency и Cambridge English: Business.

Изпитите на Кеймбридж се фокусират върху различни нива от Общата европейска езикова рамка и отговарят на различни частично припокриващи се точкови диапазони по скалата. Една и съща оценка отразява едни и същи знания и умения (Например резултат 185 си е пак 185 и на First, и на Advanced).

cambridge-english-scale-full

 

Cambridge English:
First

Cambridge English: Advanced

Cambridge English: Proficiency

Конвертор на резултати

IELTS е приравнен по скалата, но резултатът от този изпит не се съобщава с точки по таблицата, нито резултат на някой от другите изпити се приравнява официално към IELTS.


Cambridge English Scale Score Converter

 

cambridge-english-scale-ielts

TOEFL не е приравнен по скалата. Понякога обаче, макар и неофициално, е добре кандидатите да се ориентират на кой изпит да се явят и коя оценка на какво езиково ниво е, понеже университети и други организации може да признават резултати от различни изпити.

cambridge-english-scale-toefl


Cambridge English Scale

Изпитите на Кеймбридж, които са съотнесени с тази скала, са: Cambridge English: Key, Cambridge English: Preliminary, Cambridge English: First, Cambridge English: Advanced, Cambridge English: Proficiency и Cambridge English: Business.

Изпитите на Кеймбридж се фокусират върху различни нива от Общата европейска езикова рамка и отговарят на различни частично припокриващи се точкови диапазони по скалата. Една и съща оценка отразява едни и същи знания и умения (Например резултат 185 си е пак 185 и на First, и на Advanced).

cambridge-english-scale-full

 

Cambridge English:
First

Cambridge English: Advanced

Cambridge English: Proficiency

Конвертор на резултати

IELTS е приравнен по скалата, но резултатът от този изпит не се съобщава с точки по таблицата, нито резултат на някой от другите изпити се приравнява официално към IELTS.


Cambridge English Scale Score Converter

 

cambridge-english-scale-ielts

TOEFL не е приравнен по скалата. Понякога обаче, макар и неофициално, е добре кандидатите да се ориентират на кой изпит да се явят и коя оценка на какво езиково ниво е, понеже университети и други организации може да признават резултати от различни изпити.

cambridge-english-scale-toefl

 

 


Изпитите не са справедливи. Тези, които учат за тях, винаги имат нечестно предимство.

Алън Деър Пиърс

scroll
Зареждане на публикации...
link_magnifier
#5c5c5c
on
loading
off
gratis sexfilme german sexfilme hardcore pornofilme milf pornofilme gangbang pornofilme pov pornofilme casperbet şikayetvar bonus veren bahis siteleri kaçak casino siteleri frisuren