full
without
#666666
https://www.minerva.bg/wp-content/themes/zap/
https://www.minerva.bg/
#FF6700
style4
По-добри всеки ден

Условия за ползване

Условия за ползване

Собственост на Уебсайта

Настоящите Общи правила и условия за ползване (“Условия за ползване”) се прилагат за уебсайта на МИНЕРВА, намиращ се на адрес www.minerva.bg, както и всички сайтове и поддомейни, свързани с www.minerva.bg от МИНЕРВА, (наричани за по-кратко “Уебсайт” или просто “Сайт”). Сайтът е собственост на „МИНЕРВА“ ООД, фирмен ЕИК 117627318, със седалище и адрес на управление: ул. „Константин Илиев“ 5, Русе, България.

Съгласие с Условията за ползване

ИЗПОЛЗВАЙКИ САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ; АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЯХ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

МИНЕРВА Ви предоставя, лично, неизключително, непрехвърлимо и ограничено право да достъпвате и използвате Сайта, при условие че спазвате настоящите Условия за ползване.

Достъпност

Положили сме всички възможни усилия, за да направим Уебсайта лесен за използване от всички, независимо от Вашия браузър или технологично устройство. Все пак съществуващото огромно разнообразие от технически аспекти и самата същност на интернет технологиите правят невъзможно гарантирането на това, че Уебсайтът ще бъде винаги достъпен, напълно функционален и без грешки във всеки един момент и на всяко едно устройство.

Вие допълнително приемате, че Сайтът може да не бъде достъпен поради поддръжка, като ние ще се стараем такива периоди на поддръжка да бъдат извън най-натоварените часове на ползване на Сайта и ще се опитаме такива периоди на нарушено ползване на Сайта да бъдат минимални.

Използване на уебсайта

Основната цел на Уебсайта е да предоставя информация за предлагани услуги и да дава възможност за връзка с нас.

Нямате право да използвате никакви ръчни и автоматични техники, методи или процеси, за да осъществявате достъп, извличате, копирате или наблюдавате която и да е част от Сайта или неговото Съдържание, или по какъвто и да е начин да пресъздавате или заобикаляте навигационната структура или начина на представяне в уеб пространството на Сайта или неговото Съдържание, нито да извличате или опитвате да извлечете материали, документи или информация по начини, които не са специално предоставени на сайта за целта, нито да опитвате по какъвто и да е начин да нарушавате правилното функциониране на Сайта. МИНЕРВА си запазва правото да ограничава всякаква такава дейност.

Съдържание

Всичките графики, текст, интерфейси, снимки, търговски марки, лога, аудио, видео, произведения на изкуството и компютърен код (наричани за по-кратко “Съдържание”), включително, но неограничаващо се до дизайна, организацията, подбора, избора на функционалности, методите на представяне, външния вид и разположението на такова Съдържание, съдържащи се на Сайта, са собственост на или са лицензирани от или на МИНЕРВА и са защитени от закони за интелектуалната собственост, патентно право, търговска визия и търговска марка, както и различни други закони за права върху интелектуалната собственост и закони за нелоялна конкуренция.

Освен ако обратното не е изрично упоменато в настоящите Условия за ползване, нищо от Сайта и неговото Съдържание не може да бъде копирано, възпроизвеждано, издавано, качвано онлайн, публикувано, излагано публично, кодирано, превеждано, предавано или разпространявано по какъвто и да е начин (включително използвайки методите на компютърно “отражение” на съдържание) на какъвто и да е друг компютър, сървър, уебсайт или друго средство за публикуване или разпространение или за каквато и да е търговска цел, без изричното предварително писмено съгласие на МИНЕРВА.

Вие можете да използвате информация, файлове и документи, специално предоставени от МИНЕРВА за сваляне от Сайта, при условие че (1) не премахвате никакъв уведомителен текст за собственост в копията на такива документи, (2) използвате такава информация единствено за собствени некомерсиални информативни цели и не копирате или публикувате такава информация на мрежови компютри, или я излъчвате по каквато и да е медия, (3) не правите никакви промени по такава информация и (4) не поемате никакви допълнителни ангажименти или гаранции във връзка с такива документи.

МИНЕРВА ще полага разумни усилия да се увери, че цялата информация на Сайта е точна. Никакви гаранции в това отношение обаче не могат да бъдат дадени и МИНЕРВА не може да бъде държана под отговорност за каквато и да е загуба или щета, произлязла в резултат на разчитане на верността на информацията на Сайта.

Сайтът и всяка информация или друг материал на него се предоставят строго на базата на принципа „както е“ и „както е налично“. Ако разчитате на информация или друг материал от Сайта, Вие правите това изцяло на свой риск и се съгласявате, че всички гаранции, условия и клаузи, изрични или загатнати, съгласно общо право, закон, търговска практика, процедури или другояче във връзка със Сайта се изключват до максимално допустимия по закон размер.

Политика за подаване на оплаквания за нарушени интелектуални права

МИНЕРВА се старае да уважава интелектуалната собственост на другите и ние молим нашите потребители да правят същото.

Ако вярвате, че Ваш труд е бил използван на Уебсайта на МИНЕРВА по начин, който представлява нарушение на Ваши интелектуални права, ще трябва да се свържете с нас писмено, като най-учтиво Ви молим да ни предоставите следната информация:
– физически или електронен подпис на собственика (или на лицето, упълномощено да действа от името на собственика) на изключително право, което се предполага, че е нарушено;
– идентификация на творбата, във връзка с която се твърди, че са нарушени интелектуални права;
– идентификация на материала, за който се твърди, че нарушава права или е обект на нарушени права, включително пълен URL или друга информация, разумно достатъчна да позволи намирането на материала;
– достатъчна информация в подкрепа на твърдението, включително безспорно доказателство, че страната-жалбоподател е собственикът (или е упълномощена да действа от името на собственика) на изключително право, което се предполага, че е нарушено;
– информация, която е разумно достатъчна, за да ни позволи да се свържем със страната-жалбоподател, като например адрес, телефонен номер и електронен пощенски адрес, на които може да се осъществи връзка със страната-жалбоподател;
– декларация, че страната-жалбоподател вярва добросъвестно, че употребата на материала по начина, засегнат в оплакването, не е упълномощена от собственика на интелектуалното право, неговия законен представител или от закона;
– декларация, направена под риска от наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че информацията във Вашето уведомление е точна и че Вие сте собственикът на авторското или интелектуално право или сте надлежно упълномощени да действате от името на собственика на авторското или интелектуално право. Моля, имайте предвид, че ако умишлено отправите твърдение с невярно съдържание, може да бъдете подведен под отговорност за щети, съдебни разходи и адвокатски възнаграждения в насрещен иск.

Ние ще обработим и разгледаме всички евентуални искове за предполагаемо нарушаване на права и ще предприемем съответните действия по отношение на предполагаемо или действително нарушаване на права.

Регистрации, пароли и сигурност

Определени функции или услуги, предлагани на или през Сайта, може да изискват от Вас да регистрирате свой профил на Сайта с потребителско име и парола. Вие сте изцяло отговорни за опазването на поверителността на информацията, свързана с Вашия профил, включително Вашата парола, и за всички действия, случващи се през Вашия профил в резултат на това, че не сте опазили сигурността и поверителността на тази информация. Вие се съгласявате да уведомите МИНЕРВА незабавно за всяка неупълномощена употреба на Вашия профил или парола или за всяко друго нарушаване на сигурността. От Вас може да бъде потърсена отговорност за загуби, претърпени от МИНЕРВА или друг потребител или посетител на Сайта, понеже някой друг е използвал Вашето потребителско име, парола или профил вследствие на това, че Вие не сте успели да опазите сигурността и поверителността на информацията от профила Ви.

Вие нямате право да използвате чужди данни за вход в Сайт на МИНЕРВА, чужда парола или чужд профил в нито един момент. МИНЕРВА не може да бъде държана под отговорност в резултат на неспазване от Ваша страна на тези задължения.

Освен това, използвайки Сайта, Вие приемате, че предаването на информация и данни по интернет никога не е напълно поверително или сигурно. Вие разбирате, че всяко Ваше съобщение или информация до Сайта може да бъде прочетено или прихванато от други, дори и да има специално съобщение, че дадена трансмисия (на информация за кредитна карта, например) е криптирана.

Поверителност

В МИНЕРВА ние имаме Политика за поверителност, налична като отделен документ, който включва подробности за това, каква информация се събира през нашия Уебсайт и как тя се използва, включително нашата Политика за бисквитки. Моля, вижте този документ за допълнителна информация относно поверителността.

Услуги

Възможно е сега или по-късно да предоставяме услуги чрез Уебсайта, включително имейл уведомления, сваляне на Съдържание и публикуване на информация. Ние ще се стараем такива услуги да бъдат налични, да функционират правилно и да са чисти от зловреден код (например, компютърни вируси). Вие се съгласявате да освободите от отговорност МИНЕРВА за всякакви щети, произтичащи от Вашето използване на Сайта, включително недостъпност, грешки или неправилна работа на услугите, предоставяни чрез Сайта.

МИНЕРВА може да прави промени по всеки продукт или услуга, предлагани на Сайта, или на съответните цени на такива продукти или услуги, във всеки един момент и без предупреждение. Материалите на Сайта по отношение на продукти или услуги може да не са актуални и МИНЕРВА не гарантира, че винаги ще успява да актуализира материалите на Сайта във връзка с такива продукти и услуги.

Връзки (линкове) към и от този сайт

МИНЕРВА има условия за ползването на този уебсайт и линковете към и от този уебсайт.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, собственост на и управлявани от други лица и организации (сайтове на трети страни). Това се прави единствено с цел удобство за нашите посетители. Такива сайтове на трети страни вероятно имат свои собствени условия за ползване, с които Вие ще трябва сами да се запознаете. МИНЕРВА няма контрол върху и не носи отговорност за верността, законността, интелектуалната собственост или какъвто и да е друг аспект на съдържанието на такива сайтове на трети страни. Включването в нашия уебсайт на линк към сайт на трета страна не трябва да се счита за подкрепа на този сайт на трета страна, нито за асоцииране на МИНЕРВА с дейността на тази трета страна. Освен това Вие изрично приемате и се съгласявате, че ние не носим нито пряка, нито косвена отговорност или вина за каквато и да е щета или загуба, причинена от или във връзка с използването на такъв сайт, услуга или източник. Всякакви взаимоотношения, които Вие имате с трети страни, до които сте достигнали чрез използването на нашия Уебсайт, са между Вас и съответната трета страна и Вие приемате, че МИНЕРВА не носи никаква отговорност или вина за евентуални загуби или искове между Вас и такава трета страна.

По принцип МИНЕРВА няма против, ако насочите линк към нашата страница от Ваша уебстраница, стига да са спазени следните условия: линкът да е от или към страници за безплатно ползване; линкът да не е поместен като част от съдържание с незаконен, неприличен или обиден характер; линкът и заобикалящото го съдържание да не нарушават по никакъв начин репутацията на МИНЕРВА; връзката да не е представена по начин, оставящ грешно впечатление за сътрудничество или корпоративни връзки между Вас и МИНЕРВА, или грешно впечатление, че Вашият уебсайт се поддържа или одобрява от МИНЕРВА. Ако връзката бъде преценена от МИНЕРВА като неподходяща при наличие на някой от описаните по-горе случаи или по каквато и да е друга причина, МИНЕРВА може да поиска изтриване на връзка към Уебсайта на МИНЕРВА, дори и по-рано да е дала разрешение за тази връзка.

В случай на съмнение относно това дали поставяйки линк ще нарушите някое от условията на настоящите Условия, моля, свържете се с нас, за да потърсите нашето предварително писмено съгласие. Имайте предвид, че липсата на отговор от страна на МИНЕРВА не означава разрешение за използване на връзки към Уебсайта на МИНЕРВА.

Ограничаване на отговорността

МИНЕРВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ КОЕ ДА Е ДРУГО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА КАКВИТО И ДА Е ОБЩИ, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ, ЗАГУБИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ОТ ВАС ИЛИ ВАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА, НАШИТЕ УСЛУГИ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, ДОРИ И АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ, РАЗХОДИ ИЛИ ЗАГУБИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДЕЙСТВИЕТО СЕ ОСНОВАВА НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), НАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ДРУГО.

Разни положения

МИНЕРВА си запазва правото да извършва следното във всеки един момент и без предупреждение: (1) да модифицира, отлага или прекратява действието на или достъпа до Сайта или някоя част от Сайта, по всякаква причина; (2) да модифицира или променя Сайта или някоя част от Сайта, както и всякакви приложими политики или условия; и (3) да прекъсва работата на Сайта или някоя част от Сайта, поради нуждата от актуализиране на съдържанието, извършване на техническа поддръжка, отстраняване на грешки или за каквито и да е други промени.

В случай че някоя клауза от настоящите Условия за ползване се окаже невалидна, нищожна или по някаква причина неприложима, тази клауза ще бъде счетена за частично недействителна и няма да има отношение върху валидността и приложимостта на което и да е от останалите условия.

Никой отказ от изпълнението на която и да е клауза от настоящите Условия за ползване няма да се прилага при последващ случай от подобен характер или не, нито такъв един отказ следва да се тълкува като отказ от изпълнението на която и да е друга клауза от настоящите Условия за ползване.

Настоящите Условия за ползване следва да се тълкуват в съответствие със законите на Република България. Други международни закони, конвенции и наредби нито имат предимство, нито ръководят настоящите Условия за ползване. Всеки достъп до и всяко използване на Уебсайта и встъпване в обхвата на настоящите Условия за ползване ще се счита, че се случва в Република България.

Всякакви спорове във връзка с настоящите Условия за ползване ще бъдат разрешавани изключително от компетентния български съд. Ние и Вие се отказваме от всякакво оспорване на мястото или неудобността на форума на съда, който ще разрешава такива спорове. С настоящето страните приемат юрисдикцията на тези съдилища.

Други условия

Възможно е отделни услуги и специфични части от Сайта, включително сайтове и платформи, разположени в поддомейни на главния Сайт, да имат свои собствени условия. Вие се съгласявате да спазвате тези други условия. В случай на конфликт между настоящите Условия за ползване и условията, публикувани на и отнасящи се до определена част от Сайта или за определена услуга, предлагана на или чрез Сайта, условията на последната ръководят и имат приоритет при използването на тези конкретни страници или услуги.

Редакции

МИНЕРВА си запазва правото по свое усмотрение и във всеки един момент да променя, модифицира, добавя или премахва части от настоящите Условия за ползване. Задължение на всеки потребител е да проверява периодично настоящите Условия за ползване за настъпили промени. Използвайки Сайта след публикуването на промени означава, че приемате и се съгласявате с промените.

Настоящата версия е актуализирана последно на 01 септември 2016 г.

scroll
Зареждане на публикации...
link_magnifier
#5c5c5c
on
loading
off
gratis sexfilme german sexfilme hardcore pornofilme milf pornofilme gangbang pornofilme pov pornofilme casperbet şikayetvar bonus veren bahis siteleri kaçak casino siteleri frisuren